ppaanngggg 发表于 2011-2-12 22:01:58

1945游戏中飞机方向控制

我一直在扩充教程上那个1945,方向控制是按着教程做的,但发现个问题,就是按着空格键放子弹时候不能向左上,左下,右下移动,但是右上可以,不知是为什么

ppaanngggg 发表于 2011-2-12 22:03:08

好像我发不了附件。。。不能把源码发上来鸟。。。本人qq:407708165,希望大大们帮我解决

ppaanngggg 发表于 2011-2-12 22:05:32

http://www.indepla.net/read.php?tid-1904.html我在独立星球发了源码,希望大大们看看,谢谢

franniss 发表于 2011-2-13 19:11:49

那边答你。

ppaanngggg 发表于 2011-2-13 20:42:38

啊?哪边?

ppaanngggg 发表于 2011-2-15 19:41:34

fr大不给力啊
页: [1]
查看完整版本: 1945游戏中飞机方向控制